خنک کننده تابلوهای الکتریکی

خنک کننده تابلوهای الکتریکی محصولی است که بر روی تابلو های برق و یا محفظه ای که تجهیزات حساس الکترونیکی دارند، نصب می گردد. این خنک کننده ها، برای تنظیم گرمای تولید شده توسط تجهیزات برقی و الکترونیکی موجود در تابلو های برق مورد استفاده قرار می گیرند تا دمای محیط را در محدوده های مجاز تعریف شده برای این قطعات و تجهیزات حساس، ثابت نگه دارند.